TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.
Óvodai beiratkozás 2024/25-ös nevelési évre
2024. április 24 - 25.

FELHÍVÁS

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Értesítem a város lakosságát, hogy

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv (Kecskeméti Járási Hivatal, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvehető az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvodai jelentkezés a 2024/2025. nevelési évre a város valamennyi

önkormányzati fenntartású köznevelési intézményében

2024. április 24. és 25. napja

(szerda, csütörtök)

8 és 18 óra között tart.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

- a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,

- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,

- amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

- a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beiratkozásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kecskeméti Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Dr. Temesvári Péter

Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője

A jelentkezési lapot, és további információkat a következő linken találják:

https://kecskemet.hu/varosunk/oktatas-neveles/ovodai-beiratkozas?fbclid=IwAR1uili9OpVfFo1IQCUBptdgSMTHNCdDPS77pQ1OOvNA8Q8nXxaPaaR6Gko