TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0538.
2023/2024 Óvodai beiratkozás
2023. május 3 - 4.

FELHÍVÁS ÓVODAI
JELENTKEZÉSRE

Értesítem a város lakosságát, hogy

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv - Kecskeméti Járási Hivatal (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) - felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni.

Felvehető az a gyermek, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

Az óvodai jelentkezés a 2023/2024. nevelési évre a város valamennyi

önkormányzati fenntartású köznevelési intézményében

2023. május 3. és május 4. napja

(szerda, csütörtök)

8 és 18 óra között tart.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen, és vigye magával:

  • - a saját és gyermeke személyi azonosítóját, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
  • - a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • - amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
  • - a szülő vagy szülők munkáltatói igazolását.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) beküldött érdeksérelemre hivatkozó kérelmet nyújthatnak be.

Az óvodaköteles gyermek beiratkozásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a Kecskeméti Járási Hivatal elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Dr. Temesvári Péter

Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője

 

A jelentkezési lapot, és további információkat a következő linken találják:

https://kecskemet.hu/varosunk/oktatas-neveles/ovodai-beiratkozas